Vedtægter

Græsningsforeningen Høje Møn er oprettet i november 2005. Foreningens hovedformål er at medvirke til naturplejen på Møn, primært i Jydelejet og på Høvblege .

Gældende vedtægter

 1. Foreningens navn: Græsningsforeningen Høje Møn
 2. Foreningens hjemsted: Møn
 3. Foreningens besætnings officielle registrering:
  CHR nr.: 116417
  SE nr.: 30040007

§2. Foreningens formål og område

 1. Det er foreningens hovedformål at medvirke til naturplejen på Møn, primært i Jydelejet og på Høvblege, og til formidling af denne.
 2. Afgrænsningen skal foretages med en passende kvægrace, f.eks. Sort Galloway. Dyrene skal være BVD og IBR-fri.
 3. Desuden er det et afledt mål at producere kød på et biologisk bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag.
 4. Foreningens aktiviteter er underlagt bestemmelserne i græsningsaftalen for områderne samt de beslutninger aftalens parter indgår.

§3. Medlemsoptagelse, -udmeldelse og eksklusion

 1. Som aktive medlemmer med andelsindskud kan optages alle myndige personer samt inst. o.l., der tilslutter sig foreningens formål. Der kan også optages familier som medlemmer, således at man fra samme husstand kun betaler for et medlemsskab, men tilsvarende kun har en stemme v. generalforsamling.
 2. Der kan optages passive medlemmer uden andelsindskud.
 3. Medlemmer kan erhverve et eller flere andelsbeviser. Der udstedes et andelsbevis for hvert 1/8 dyr – beløbet fastsættes af bestyrelsen.
 4. Erhvervelse af flere andelsbeviser giver medlemsrettigheder som nævnt i §5.
 5. Bestyrelsen udsteder et antal andelsbeviser, der harmonerer med græsningsmulighederne.
 6. Bestyrelsen skal orienteres skriftligt, hvis andelsbeviser sælges eller overdrages til anden person.
 7. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemsskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.
 8. Evt. udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. januar (ønsker man at tage sine andele med, se §5).
 9. Ved udmeldelse udbetales indskuddets aktuelle værdi. Indskuddet afskrives med 1/5 hvert år, første gang pr. 31. december 2006. Ved udmeldelse efter 5 år betales der således intet indskud tilbage.
 10. I tilfælde af manglende kontingentbetaling kan bestyrelsen (efter forgæves skriftlig henvendelse) beslutte eksklusion. Alle rettigheder fortabes ved eksklusion.

§4. Medlemsforpligtelser

 1. Foreningens medlemmer betaler kontingent til dækning af foreningens udgifter. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Foreningens bestyrelse kan blandt andelshaverne opkræve et årligt beløb til dækning af foreningens driftsudgifter. Som udgangspunkt opkræves beløbet som et beløb pr. kilo kød i forbindelse med det årlige udbytte.
 3. Foreningen hæfter kun med sin formue, og foreningsmedlemmerne hæfter ikke personligt.
 4. Er det ikke muligt at finde en fast hyrde, kan bestyrelsen fastlægge en tilsynsordning mellem medlemmerne. Det samme gælder under sygdom, ferie m.v.
 5. Ved besøg skal medlemmerne følge hyrdens anvisninger og efterleve bestemmelserne i græsningsforeningens skriftlige aftale med Falster Statsskovdistrikt.
 6. Medlemmerne skal følge Naturbeskyttelseslovens og fredningernes bestemmelser vedrørende færdsel i naturen og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.

§5. Udbyttefordeling m.v.

 1. På baggrund af bestyrelsens beslutning udtages årligt et antal dyr af græsningen. De udtagne dyr fordeles efter følgende principper:
  A. Ved slagtning fordeles kødet såvidt muligt kvalitetsmæssigt lige i forhold til andele. Ved større efterspørgsel end udbud fordeles kødet efter solidarisk princip, som bestyrelsen fastsætter for hver enkelt slagtning.
  B. Medlemmer, der har det fornødne antal andele, kan alternativt – efter aftale med bestyrelsen – hæve deres udbytte i form af levende dyr.
  C. Bestyrelsen kan beslutte, at der udtages enkelte dyr til andet formål.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for at slagtning sker ud fra gældende lovgivning.

§6. Tilsyn og registrering

 1. Bestyrelsen sørger for at finde en person (hyrde), der vil påtage sig opsyn med dyr og hegnslinier.
 2. Hyrdens vilkår aftales mellem denne og bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen sørger for at finde en person, der har ansvar for indberetning, registrering og avlsarbejde.

§7. Regnskab

 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og forelægges revideret på den ordinære generalforsamling.

§8. Generalforsamling

 1. Generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.
 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
 4. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 3 uger før generalforsamlingen, og forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.
 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
 6. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre andet begæres.
 7. Der tildeles én stemme pr. aktivt medlem.
 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 9. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§9. Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

§10. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne og skal afholdes senest 4 uger efter begæring er fremsat.
 2. Indkaldelsen skal ske efter samme retningslinier som ved almindelig generalforsamling.

§11. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer valgt på generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer, samt to menige medlemmer.
 3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at to medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år, og så fremdeles. Genvalg kan finde sted.
 4. Der skal vælges 2 suppleanter. Valget er for et år ad gangen.

§12. Vedtægtsændringer og opløsning

 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, ved simpelt flertal blandt de aktive fremmødte.
 2. Hvis foreningen søges ophævet, kan det ske ved 2/3’s flertal blandt de aktive fremmødte på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 3. Ved evt. ophør går et evt. overskud til pleje af Jydelejet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2010.

Vedtægtændrings vedr. §3 pkt. 1 tilføjelse af familiemedlemskab besluttet på generalforsamling 15. april 2016